Strona: Application procedure / Faculty of Mechanics and Technology - Rzeszów University of Technology

Application procedure

Click here for english version

Rekrutacja na studia na semestr letni 2020/2021.Termin do 20 października 2020 r.

Rekrutacja kandydatów

O wyjazd mogą się ubiegać osoby, które:

 • w momencie rekrutacji będą studentami co najmniej 1 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych pierwszego stopnia lub 1 semestru studiów magisterskich,
 • mają odpowiednią średnią ocen (min. 3,5),
 • uzyskają pisemną zgodę na wyjazd dziekana wydziału,
 • znają właściwy język obcy w stopniu umożliwiającym odbywanie studiów za granicą. Studenci aplikujący o wyjazd do Hiszpanii przystępują do egzaminu z j. hiszpańskiego.

Procedura rekrutacji, terminy:

 1. Składanie podań (wg wzoru, dokumenty do pobrania) – w nieprzekraczalnym terminie do 20  października 2020 r. w Dziale Współpracy Międzynarodowej , bud. V, II piętro, p. 214,
 2. Egzaminy językowe dla kandydatów – koniec października 2020 r.(egzamin ustny przeprowadzany przez pracowników SJO), link,
 3. Kwalifikacja kandydatów – posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej - koniec października 2020 r.,
 4. Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych kandydatów do uczelni partnerskich z uwzględnieniem terminów przyjmowania zgłoszeń na poszczególnych uczelniach partnerskich - od końca października do końca listopada 2020 r.,
 5. Wyjazdy studentów – styczeń/luty/marzec 2021 na semestr letni,
 6. Zasady rekrutacji,
 7. Zasady dofinasowania wyjazdów.

Bliższe informacje można uzyskać w Dziale Współpracy Międzynarodowej, bud. V, II piętro, p. 214, tel. 743 21 49, e-mail: jruszel@prz.edu.pl.

English version

Recruiting students deadline for the 2020/2021 summer semester is October 20, 2020.

 

Recruitment of candidates

You can take part in the application process if you are the person who:

 • at the time of recruitment will be a student of at least 1 year of full-time or part-time first degree studies or 1 semester of master's studies, 
 • have an appropriate grade average (at least 3.5),
 • obtain written consent to leave from the Dean of the faculty,
 • know a foreign language to the extent necessary to study abroad. Students applying to go to Spain take a Spanish language exam.

 

Recruitment procedure, deadlines:

 1. Submission of applications (according to the template, downloadable documents) - not later than October 20, 2020 in the Department of International Cooperation , building. The deadline for submitting applications is 20 October 2020 in the International Cooperation Department, building V, second floor, room 214,
 2. Language tests for candidates - end of October 2020 (oral exam conducted by SJO employees), link,
 3. Qualification of candidates - meeting of the Qualification Committee - end of October 2020,
 4. Preparation of application documents of candidates to the partner universities taking into account the deadlines for receipt of applications at particular partner universities - from the end of October to the end of November 2020,
 5. Student's visits - January/February/March 2021 for the summer semester,
 6. Recruitment rules,
 7. Rules of subsidizing the visits.

 

More information can be obtained at the International Cooperation Department, building V, 2nd floor, p. V, 2nd floor, room 214, phone 743 21 49, e-mail: jruszel@prz.edu.pl.