Strona: Pomoc materialna dla studentów / Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli

Nasi Partnerzy

Pomoc materialna dla studentów

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE
stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych DLA STUDENTÓW i DOKTORANTÓW POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ na semestr letni w roku akademickim 2020/2021

UWAGA!

Studenci Wydziału Mechaniczno-Technogicznego niezmiennie składają wniosku o stypendium w siedzibie Wydziału WMT w Stalowej Woli. Wnioski można również przesłać pocztą w terminie podanym w ogłoszeniu poniżej na adres: 

Wydział Mechaniczno-Technologiczny
ul. Kwiatkowskiego 4
37-450 Stalowa Wola
z dopiskiem "Wniosek o stypendium"

Uwaga! - przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania świadczeń dla studentów Politechniki Rzeszowskiej z dnia 19 lipca 2019 r. z późn. zm. i Procedurami dotyczącymi odpowiednio ubiegania się
o stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości oraz o stypendium dla osób niepełnosprawnych, obowiązującymi w roku akademickim 2020/2021
.

TERMINY:

1. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy w semestrze letnim będą realizować:

 •  studia pierwszego stopnia (I rok semestr 2, II rok semestr 4, III rok semestr 6, IV rok semestr 8);
 • studia drugiego stopnia (I rok semestr 2, II rok semestr 3, II rok semestr 4)

 w terminie od 01.02.2021 r. do 16.02.2021 r. wypełniają wnioski w systemie USOSweb i przesyłają za pośrednictwem poczty/kuriera wraz z wymaganymi dokumentami do Biura Pomocy Materialnej dla Studentów  (ul. Podkarpacka 1a, 35-082 Rzeszów, budynek J, pokój 101).

 2. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych rozpoczynający studia drugiego stopnia od semestru letniego w roku akademickim 2020/2021

(I rok – semestr 1).

 w terminie od 01.03.2021 r. do 10.03.2021 r. wypełniają wnioski w systemie USOSweb i przesyłają za pośrednictwem poczty/kuriera wraz z wymaganymi dokumentami do Biura Pomocy Materialnej dla Studentów  (ul. Podkarpacka 1a, 35-082 Rzeszów, budynek J, pokój 101).

 3. Doktoranci, którzy kontynuują studia doktoranckie

 w terminie od 01.02.2021 r. do 16.02.2021 r. wypełniają wnioski w systemie USOSweb i przesyłają za pośrednictwem poczty/kuriera wraz z wymaganymi dokumentami do Biura Pomocy Materialnej dla Studentów  (ul. Podkarpacka 1a, 35-082 Rzeszów, budynek J, pokój 101).

KONSULTACJA-WERYFIKACJA WNIOSKU I DOKUMENTÓW PRZEZ PRACOWNIKA PRZ

W celu prawidłowego wypełnienia wniosku i skompletowania dokumentów potwierdzających sytuację materialną i rodzinną studenta/doktoranta, przed wysłaniem wniosku do Biura Pomocy Materialnej dla Studentów istnieje możliwość konsultacji telefonicznych oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez przesłanie skanów oświadczenia o dochodach i dokumentów potwierdzających sytuację materialną i rodzinną studenta/doktoranta na adres email: stypendia@prz.edu.pl.

Konsultacje telefoniczne będą możliwe w dniach poniedziałek-piątek w godzinach 8:00 – 14:00 pod numerami telefonów: 178651482, 177432514, 177432513, 177432516, 178651285, 177432515

DOKUMENTY:

STYPENDIUM SOCJALNE oraz STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI

 1. Student/doktorant, który otrzymywał w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, u którego nie wystąpiły zmiany mające wpływ na prawo do stypendium (sytuacja dochodowa/rodzinna nie uległa zmianie), wypełnia w systemie USOSweb Oświadczenie o dochodach oraz Wniosek o stypendium socjalne - semestr letni 2020/2021 WNIOSEK KONTYNUACJA i przesyła za pośrednictwem poczty/kuriera do Biura Pomocy Materialnej dla Studentów (ul. Podkarpacka 1a, 35-082 Rzeszów, budynek J, pokój 101). Nie jest wymagane ponowne składanie dokumentów dotyczących sytuacji dochodowej i rodzinnej, na podstawie których zostało przyznane stypendium w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

 2. Student/doktorant, który:

 • otrzymywał (ubiegał się) w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, u którego wystąpiły zmiany mające wpływ na prawo do stypendium (sytuacja dochodowa/rodzinna uległa zmianie);
 • nie ubiegał się w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 o stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości;

  wypełnia w systemie USOSweb i przesyła za pośrednictwem poczty/kuriera wraz z wymaganymi dokumentami do Biura Pomocy Materialnej dla Studentów  (ul. Podkarpacka 1a, 35-082 Rzeszów, budynek J, pokój 101):

  •  oświadczenie o dochodach (dochód studenta i/lub rodziny studenta uzyskany za 2019 r.);
  • Wniosek o stypendium socjalne - semestr letni 2020/2021, wybierając w USOSweb NOWY WNIOSEK
   o przyznanie stypendium socjalnego/stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości.

   Uwaga: Student/ doktorant, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie  jest równy lub mniejszy niż 528 zł powinien  dostarczyć zaświadczenie z MOPS/ GOPS o sytuacji  dochodowej i majątkowej swojej rodziny.

    Wszystkie dokumenty należy przesłać w oryginałach lub kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

   Przez kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem, należy rozumieć: kopię dokumentu zawierającą klauzulę „zgodne z oryginałem” lub „ stwierdzam zgodność kserokopii z oryginałem” lub „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z pieczątką, datą i czytelnym podpisem (lub podpisem nieczytelnym wraz z imienną pieczęcią) osoby (wraz ze wskazaniem pełnionej funkcji) uprawnionej do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem. W przypadku dokumentów wielostronicowych dopuszcza się możliwość potwierdzania za zgodność z oryginałem na pierwszej stronie dokumentu zamieszczając klauzulę np. „za zgodność z oryginałem od strony …. do strony ……”.

   W przypadku ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego lub socjalnego w zwiększonej, wniosek należy złożyć w ww. terminie, zaś zaświadczenie potwierdzające zamieszkanie studenta w domu studenckim innej uczelni lub oświadczenie o miejscu zamieszkania (w przypadku najmu mieszkania) należy dostarczyć najpóźniej po rozpoczęciu roku akademickiego. Fakt zamieszkania studenta w domu studenckim PRz jest weryfikowany na podstawie wykazu studentów zamieszkałych w danym domu studenckim. Wykaz sporządza administrator właściwego domu studenckiego na początku każdego semestru i przekazuje do Biura Pomocy Materialnej dla Studentów.

   STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

   1. Student, który:

   • otrzymywał stypendium dla osób niepełnosprawnych w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021;
   • nie ubiegał się w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych;
   • rozpoczął studia drugiego stopnia, od semestru letniego w roku akademickim 2020/2021 i ubiega się o stypendium dla osób niepełnosprawnych

    wypełnia w systemie USOSweb i  przesyła za pośrednictwem poczty/kuriera do Biura Pomocy Materialnej dla Studentów  (ul. Podkarpacka 1a, 35-082 Rzeszów, budynek J, pokój 101) NOWY WNIOSEK o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych.

    Student, który w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 składał wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych nie ma obowiązku dołączania orzeczenia, chyba że orzeczenie zostało wydane na czas określony i utraciło ważność.

    Student, który w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 nie ubiegał się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych jest zobowiązany dołączyć do wniosku oryginał orzeczenia lub potwierdzoną notarialnie kopię orzeczenia lub innego dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności.

    Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych, należy zarejestrować orzeczenie. W celu rejestracji orzeczenia, należy przesłać skan dokumentu na adres email: stypendia@prz.edu.pl

    Wnioski o przyznanie wyżej wymienionych świadczeń na semestr letni w roku akademickim 2020/2021 będą dostępne po zalogowaniu do systemu USOSweb. Wnioski należy wypełniać i składać w wyżej określonym terminie.

    NIEPRZESŁANIE WNIOSKU do Biura Pomocy Materialnej dla Studentów W WYŻEJ OKREŚLONYM TERMINIE SPOWODUJE ODRZUCENIE WNIOSKU W SYSTEMIE USOSweb I POZOSTAWIENIE WNIOSKU BEZ ROZPATRZENIA.

    Informujemy, że w semestrze letnim 2020/21 dziekanat będzie otwarty dla studentów studiów niestacjonarnych w każdy wtorek w godzinach 16:00-18:00 oraz w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach 8:00-10:00 (tylko podczas zjazdów).

    Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

    Akceptuję