Nasi Partnerzy

Praktyki i staże

Informacje ogólne

PRAKTYKI ZAWODOWE

Praktyki zawodowe mają na celu poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach, w różnych branżach merytorycznie związanych z kierunkiem studiów, wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką), poznanie praktycznych zagadnień związanych z pracą na stanowiskach zgodnych z wybraną specjalnością, poznanie własnych możliwości na rynku pracy oraz nawiązanie kontaktów zawodowych.

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.85 w art.67 ust. 5 przewiduje praktyki zawodowe w programie studiów o profilu praktycznym w wymiarze co najmniej:

 • 6 miesięcy – w przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich
 • 3 miesięcy – w przypadku studiów drugiego stopnia.

Praktyki studenckie na Politechnice Rzeszowskiej przebiegają zgodnie z Regulaminem Studiów przyjętego  Uchwałą nr 52/2019 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 27 czerwca 2019 r. oraz Zarządzenia Rektora Politechniki Rzeszowskiej w sprawie zasad organizacji praktyk dla studentów Politechniki Rzeszowskiej nr 74/2020 z dnia 8 lipca 2020 r.

Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu nauczania i podlegają zaliczeniu. Praktyki programowe realizowane są na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w wymiarze określonym w uchwalonym przez Radę Wydziału planie studiów zgodnie z obowiązującymi dla danego kierunku i poziomu standardami kształcenia. 

Studenckie praktyki zawodowe obywają się w okresie wakacji, a także w ciągu roku akademickiego, pod warunkiem, że ich organizacja nie zakłóci realizacji zajęć dydaktycznych. Termin praktyk może być ustalony indywidualnie w przypadku indywidualnego toku studiów albo indywidualnej organizacji studiów. Wydział stwarza studentom warunki do odbycia grupowych praktyk programowych w wybranych przedsiębiorstwach i instytucjach w regionie.

Szczegółowe zasady odbywania i zaliczania praktyk określone są w Regulaminie praktyk studenckich WMT

Tematykę i zakres praktyk określa Ramowy Program Praktyk

Przydatne dokumenty w procesie realizacji i zaliczenia praktyk zawodowych:

   1. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem praktyk studenckich   pdf_image.jpg
   2. Wzór podania o przyjęcie na praktykę zawodową   word_image.png
   3. Umowa w sprawie organizacji praktyk studenckich  word_image.png
   4. Podanie o zaliczenie praktyki bez obowiązku jej odbywania   pdf_image.jpg
   5. Wzór raportu z przebiegu praktyki studenckiej word_image.png
   6. Wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki studenckiej word_image.png
   7. Formularz oceny studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych pdf_image.jpg

Jak udokumentować odbycie praktyki i uzyskać zaliczenie.

Uwaga !!! Każdy student posiada kontaktowy adres e-mail, który będzie służył w czasie wakacji do przekazywania pilnych informacji dotyczących praktyk. Pocztę e-mail należy sprawdzać systematycznie.  

Do zaliczenia praktyki należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Oświadczenie – jest to załącznik nr 1
 2. Umowę – załącznik nr 3. Strony dokumentu należy koniecznie zszyć.
 3. Można załączyć także podanie o przyjęcie na praktykę zawodową – tj. załącznik nr 2 
 4. Raport z przebiegu praktyki studenckiej - wypełniony, podpisany przez studenta i opiekuna praktyki, dlatego należy go przygotować wcześniej i w ostatnim dniu praktyki przedstawić do podpisu przez opiekuna praktyki w firmie.
 5. Zaświadczenie o odbyciu praktyki studenckiej (dokument należy wydrukować i przedstawić do podpisu dyrektorowi (prezesowi) firmy.
 6. Formularz oceny studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych – podpisany przez opiekuna praktyki w firmie.

 Ostateczny termin złożenia wszystkich dokumentów z praktyki upływa 15 października.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję