Nasi Partnerzy

Praktyki i staże

Informacje ogólne

PRAKTYKI ZAWODOWE

Praktyki zawodowe mają na celu poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach, w różnych branżach merytorycznie związanych z kierunkiem studiów, wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką), poznanie praktycznych zagadnień związanych z pracą na stanowiskach zgodnych z wybraną specjalnością, poznanie własnych możliwości na rynku pracy oraz nawiązanie kontaktów zawodowych.

Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu nauczania i podlegają zaliczeniu. Praktyki programowe realizowane są na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w wymiarze określonym w uchwalonym przez Radę Wydziału planie studiów zgodnie z obowiązującymi dla danego kierunku i poziomu standardami kształcenia. Jeżeli plan studiów i/lub standardy kształcenia nie stanowią inaczej, student ma obowiązek odbyć praktykę programową w wymiarze co najmniej 4 tygodni (160 godzin). Studenci mogą dobywać także praktyki nadprogramowe, nie uwzględnione w programie studiów (w szczególności praktyki dyplomowe, staże przemysłowe).

Studenckie praktyki zawodowe obywają się w okresie wakacji. Praktyki mogą odbywać się także w ciągu roku akademickiego, pod warunkiem, że ich organizacja nie zakłóci realizacji zajęć dydaktycznych. Termin praktyk może być ustalony indywidualnie w przypadku indywidualnego toku studiów albo indywidualnej organizacji studiów. Wydział stwarza studentom warunki do odbycia grupowych praktyk programowych w wybranych przedsiębiorstwach i instytucjach w regionie.

Szczegółowe zasady odbywania i zaliczania praktyk określone są w Regulaminie praktyk studenckich WMT

Tematykę i zakres praktyk określa Ramowy Program Praktyk

Przydatne dokumenty w procesie realizacji i zaliczenia praktyk zawodowych:

 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem praktyk studenckich   pdf_image.jpg
 2. Wzór podania o przyjęcie na praktykę zawodową   word_image.png
 3. Umowa w sprawie organizacji praktyk studenckich  word_image.png
 4. Podanie o zaliczenie praktyki bez obowiązku jej odbywania   pdf_image.jpg
 5. Wzór raportu z przebiegu praktyki studenckiej word_image.png
 6. Wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki studenckiej word_image.png
 7. Formularz oceny studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych pdf_image.jpg
 8. Umowa o powierzaniu przetwarzania danych osobowych (RODO)word_image.png

Jak udokumentować odbycie praktyki i uzyskać zaliczenie.

Jak udokumentować odbycie praktyki i uzyskać zaliczenie.

Uwaga !!! Każdy student posiada kontaktowy adres e-mail, który będzie służył w czasie wakacji do przekazywania pilnych informacji dotyczących praktyk. Pocztę e-mail należy sprawdzać systematycznie.  

Do zaliczenia praktyki należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Oświadczenie – jest to załącznik nr 1
 2. Umowę – załącznik nr 3. Strony dokumentu należy koniecznie zszyć.
 3. Można załączyć także podanie o przyjęcie na praktykę zawodową – tj. załącznik nr 2 (opisane jest to dokładnie w § 2 pkt. 6 REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH)
 4. Raport z przebiegu praktyki studenckiej - wypełniony, podpisany przez studenta i opiekuna praktyki, dlatego należy go przygotować wcześniej i w ostatnim dniu praktyki przedstawić do podpisu przez opiekuna praktyki w firmie.
 5. Zaświadczenie o odbyciu praktyki studenckiej (dokument należy wydrukować i przedstawić do podpisu dyrektorowi (prezesowi) firmy.
 6. Formularz oceny studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych – podpisany przez opiekuna praktyki w firmie.

 Ostateczny termin złożenia wszystkich dokumentów z praktyki upływa 15 października.

Jak uzyskać zwolnienie z praktyki

W regulaminie praktyk studenckich na stronie internetowej warunki i okoliczności zwolnienia z praktyk są opisane w § 3.

W tym przypadku, gdy student je spełnia, należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Oświadczenie – jest to załącznik nr 1
 2. Podanie o zaliczenie praktyki  bez konieczności odbywania praktyki programowej – załącznik nr 4,
 3. Kserokopie dokumentów – umowę o pracę, lub zaświadczenie o wcześniejszym odbyciu praktyki. Dokumenty powinny być w języku polskim i poświadczone za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorstwo zatrudniające studenta lub szkołę, w której odbywała praktyki,
 4. Raport z przebiegu pracy lub praktyki studenckiej - wypełniony i podpisany przez studenta oraz osobę upoważnioną w firmie zatrudniającą studenta (jeżeli podstawą zwolnienia jest praca) lub opiekuna praktyki (jeśli podstawą zwolnienia jest wcześniej odbyta praktyka). Jeśli nie jest to możliwe to adnotacja o tym powinna być poświadczona przez sekretariat przedsiębiorstwa lub szkoły (potwierdzenie należy odebrać razem z dokumentami wymienionymi w punkcie powyżej). Uwaga praktyka wcześniej odbyta nie dotyczy praktyk odbytych przed studiami (w szkole średniej)
 5. Formularz oceny studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych – student wpisuje swoje imię i nazwisko, pozostała część formularza (oceny i podpis opiekuna), jeśli niemożliwe jest uzyskanie podpisu w firmie zatrudniającej studenta, może zostać niewypełniona.

Ostateczny termin złożenia wszystkich dokumentów z praktyki upływa 15 października.

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję