Strona: Profesor w Zakładzie Zintegrowanych Systemów Projektowania i Tribologii / Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli

Nasi Partnerzy

Profesor w Zakładzie Zintegrowanych Systemów Projektowania i Tribologii

2018-06-13

INSTYTUCJA: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza –Wydział Mechaniczno-Technologiczny

MIASTO: Stalowa Wola

STANOWISKO: profesor w Zakładzie Zintegrowanych Systemów Projektowania i Tribologii

DZIEDZINA NAUKOWA: nauki techniczne

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria produkcji lub mechanika i budowa maszyn

DATA OGŁOSZENIA: 13.06.2018 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  13.07.2018 r.

PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: 01.10. 2018 r.

RODZAJ UMOWY: Na czas określony

WYMIAR ETATU: Pełny etat

LINK DO STRONY:

https://w.prz.edu.pl/uczelnia/oferty-pracy/stanowisko-nauczyciela-akademickiego--pracownika-naukowego/wydzial-mechaniczno-technologiczny-politechniki-rzeszowskiej-w-stalowej-woli

SŁOWA KLUCZOWE: technologie wytwarzania, badania materiałów, budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria produkcji

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

 • znajomość zagadnień w zakresie technologii wytwarzania, inżynierii produkcji,
 • czynny udział w badaniach naukowych dotyczących badań materiałów oraz budowy i eksploatacji maszyn,
 • współpraca z przemysłem i instytucjami naukowymi, realizacja prac zleconych przez otoczenie przemysłowe.

Kandydaci na wymienione stanowisko  powinni:

 • posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego lub profesora w dyscyplinie inżynieria produkcji lub budowa i eksploatacja maszyn,
 • spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 25 czerwca 2015 r.,
 • wykazywać się wiedzą z zakresu wytrzymałości materiałów i konstrukcji, systemów wspomagania procesów projektowania, badania materiałów i technologii,
 • wykazywać się umiejętnością użytkowania oprogramowania inżynierskiego,
 • wykazywać się umiejętnością użytkowania aparatury pomiarowej oraz naukowo badawczej,
 • wykazywać się zdolnością do samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • posiadać potwierdzony publikacjami dorobek naukowy obejmujący prace z zakresu technologii wytwarzania, badań materiałów.

Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej,
 • CV, kwestionariusz osobowy,
 • odpisy (kopie) dyplomów,
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Rzeszowska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1).

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej rozporządzeniem, informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres email: iod@prz.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Politechnice Rzeszowskiej. Dane obligatoryjne (wynikające z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Dz. U. z 2018 r. poz. 917) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b1 rozporządzenia, a pozostałe podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. a2 rozporządzenia.
 4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na proces rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji, po czym, w przypadku nie zawarcia umowy o pracę, dokumenty papierowe zostaną odesłane na podany w dokumentach adres, dane elektroniczne zaś zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do ich przenoszenia.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

------------------------

1 Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

2 Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

 

Dokumenty należy złożyć do dnia 13 lipca 2018 roku, w Dziekanacie Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej, ul. Kwiatkowskiego 4, 37-455 Stalowa Wola

Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydatów.

Kandydaci zostaną poinformowani pisemnie o rozstrzygnięciu konkursu.

Pozytywna rekomendacja komisji konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Politechnice Rzeszowskiej zgodnie z trybem określonym w Statucie PRz. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję